Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Các công thức tính chu vi và diện tích tam giác các hình!Cong thuc tinh: chu vi, dien tich, the tich cac hinh
1. Hinh chu nhat (Rectangle)
Chu vi hinhchu nhat: P=(a+b)*2 -----(dai + rong)*2 Perimeter: P = 2l + 2w or P = 2(l+w)
Dien tich hinh chu nhat: S=a*b------(dai* rong) Area: A=lw or A=bh (A=area, l=length, w=width, b=base, h=hight)
2. Hinh vuong (Square)
Chu vi hinh vuong: P=a*4 ..............(canh*4) Perimeter: P = 4s
Dien tich hinh vuong: S= a*a ..........(canh*canh) Area: A= s2 (s = side= cạnh)
3.Hinh tam giac (triangle)
Dien tich hinh tam giac: S = (a*h)/2 ..............(day * chieu cao)/2
A= ½ bh, or A = bh/2
Dien tich hinh tam giac vuong: S= ( a* b)/2--------( hai canh hinh vuong nhan voi nhau)/2
4. Hinh thang (trapezoid)
Dien tich hinh thang: S= (( a+b)* h)/2------( tong hai day* chieu cao)/2
A= ½ (b1+b2)h or A = (b1+b2)h/2
Chu vi hinh thang: Tong hai canh day cong voi hai canh ben
5. Hinh tron (circle) ∏ ≈ 3.14 or ∏ ≈ 22/7
. Dien tich hinh tron: S= r*r* 3,14---------( ban kinh* ban kinh* 3,14) A=∏r2 (r = radius= bán kính)
. Chu vi hinh tron: C = d* 3,14----------( chu vi = duong kinh * 3,14)
Circumferance: C = 2 ∏ r or C= ∏ d (d=diameter= đường kính )
6. Hinh hop chu nhat (rectangular parallelepiped)
Dien tich xung quanh : Sxq= (a+b) *2* c------(( dai+ rong) *2* chieu cao)
Dien tich day : Sd= a* b---------( S day= dai* rong)
Dien tich toan phan : Stp = Sxq + Sd * 2 hay Stp= ( a+b) *2 *c + a*b*2
The tich hinh hop chu nhat: V= a* b* c hay V= Sd * c ---------( dai* rong* cao)
7. Hinh lap phuong (cube)
-Dien tich 1 mat: Sm= a*a -------(canh * canh)
-Dien tich xung quanh: Sxq= Sm* 4 hay Sxq= a*a*4------ ( canh* canh * 4)
-Dien tich toan phan: Stp= Sxq+ Sd* 2 hay Sxq = a*a * 6 -------( canh *canh *6)
Surface area: S= 6 s2 (S = Surface area, s= side)
-The tich hinh lap phuong: V= a*a*a------ ( canh* canh* canh)
8. Hinh tru (cylinder)
-Dien tich day hinh tru: S= r * r * 3,14 -------(ban kinh*ban kinh* 3,14)
-Chu vi day hinh tru : Cd= r *2 *3,14 ----- ( chu vi day= ban kinh* 2* 3,14)
-Dien tich xung quanh: Sxq= Cd * h -------( chu vi day* chieu cao hinh tru)
Lateral surface area: S = 2∏rh
-Dien tich toan phan: Stp= Sxq+ Sd *2 hay Stp = (r * 2 *3,14) *h + (r * r * 3,14) *2
Total surface area: S = 2∏rh + 2∏r2 or S = 2 ∏r (h+r)
-The tich hinh tru: V= Sd * h ------ ( dien tich day * chieu cao) hay V= (r *r * 3,14) *h
Volume: V= bh (b = the area of the Base of a solid figure)
9. Hinh non (cone)
- Lateral surface area: S= ∏rl
- Total surface area: S = ∏rl + ∏r2 or S = ∏r (l + r)
- Volume: V = 1/3 bh (b = the area of the Base of a solid figure)
10. Hinh cau (sphere)
- Surface area: S= 4 ∏r2
- Volume: V= 4/3 ∏r3
11. Hinh lang tru (prism)
-Volume: V =bh (b = the area of the Base of a solid figure)
12. Hinh chop (pyramid)
-Volume: V = 1/3bh (b = the area of the Base of a solid figure)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét